ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

 

Л.Г. Богуш, канд. екон. наук, с.н.с.,

пр.н.с. відділу соціальної інфраструктури

Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАНУ, м. Київ, Україна

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Фінансово-економічна нестабільність України (до кризових проявів включно) в сучасних умовах найбільш узагальнено генерується факторами: суспільно-економічної кон’юнктури, зумовленої позиціонуванням на зовнішніх ринках і в міжнародних структурах світового та макрорегіонального масштабів; незадовільної диверсифікації національного господарства в напрямі становлення замкнутих циклів виробництва, кластерів сфери послуг та інноваційної діяльності; недостатнього використання власного людського потенціалу, зокрема, його професійно-кваліфікаційного та креативного компонентів. Останні два чинника є результатом та стимулом низької ефективності національної стратегії забезпечення соціально справедливого розвитку і капіталізації людського потенціалу, в т. ч. в рамках системи заходів з відтворення гідного рівня життя населення.

Статистичне вивчення економічної активності та життєвого рівня населення

 

Т.В. Дусь, заступник начальника Головного управління,

Н.Г. Козар, заступник начальника управлінняначальник відділу аналізу даних демографічної та соціальної статистики управління аналізу статистичних даних,

Т.В. Семеняко, начальник відділу обробки даних вибіркових обстежень населення управління обробки даних демографічної та соціальної статистики

Головне управління статистики у Чернігівській області, м. Чернігів, Україна

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .ua

 

З економічної точки зору головною метою збирання даних щодо економічно активного населення є отримання базової інформації щодо розміру та структури робочої сили країни. Дані, які збирають у різні моменти часу, забезпечують основу для спостереження за тенденціями та змінами на ринку праці. Зазначені дані, доповнені інформацією щодо інших питань економічного розвитку, створюють основу для оцінки й аналізу макроекономічної політики Уряду [1].

У соціальному аспекті інформація щодо зайнятості та безробіття населення дозволяє оцінити пропозицію робочої сили та використання людських ресурсів у виробничому процесі.

СТАТИСТИЧНА ГРАМОТНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЯК СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ТА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ СУСПІЛЬСТВА

 

В.П. Пантелеєв, д-р екон. наук, професор, декан економіко-статистичного факультету,

е-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Т.Д. Сакада, в.о. доцента, заступник декана економіко-статистичного факультету

е-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Національна академія статистики, обліку та аудиту, м. Київ, Україна

 

Постановка проблеми. Розвиток суспільства та держави передбачає використання поруч із «нормативними», «офіційними», «формальними» важелями також й неформальні, гуманітарні шляхи. До останніх відноситься широке розповсюдження серед населення основ точних наук. Досвід інших країн показав доречність поширення знань, наприклад, статистики. Далі у матеріалі йдеться про досягнення офіційної статистики, запровадження основ статистичної грамотності населення та інтеграцію статистичної грамотності у освіту людини протягом життя.

Метою даного дослідження є розгляд глобального та гуманітарного розуміння поняття грамотність, прикладного тлумачення грамотності із оцінкою рівня грамотності населення статистикою, значення та підходи до статистичної грамотності населення, основи статистичної грамотності та проблеми й впровадження статистичної грамотності в Україні.

ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУНА ОСНОВІ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

Н.Т. Рудь, д-р екон. наук, професор,

професор кафедри економіки,

Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, Україна

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

В останні роки концепція людського розвитку значно збагатилася змістовно і трансформувалася в реальну основу довгострокової стратегії соціально-економічного розвитку більшості країн. Проте науковий пошук у межах багатогранних проблем людського розвитку та його компонент з урахуванням проблем сучасних тенденцій у суспільному розвитку залишається необхідним.

В Україні його актуальність зростає в умовах складних системних трансформацій, що супроводжуються загостренням суперечностей у суспільстві [1, c.45]. Слід відмітити ряд робіт, в яких: висвітлено розвиток системи соціальної підтримки населення, питання регулювання демографічних процесів, ролі держави в трудовій сфері [2, c.380]; досліджено взаємозв’язок народжуваності та людського розвитку, особливості сімейної політики на сучасному етапі розвитку України, розглядаються шлюбно-сімейні відносини та смертність з точки зору її диференціації між поколіннями [3, c.180]; обґрунтовано зміст соціальної політики у сфері людського розвитку, досліджено територіальні диспропорції рівня та якості життя населення України, розкрито роль системи державних соціальних стандартів і гарантій [4, c.356].

ТЕОРІЇ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ

 

Т.Ю. Фурман, канд. пед. наук, доцент кафедри бізнес-статистики та економічної кібернетики

Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, Україна

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Динамічні явища та процеси, які відбуваються в сучасному суспільстві в масштабах окремих країн, об’єднань країн та всього світу, визначають особливу увагу до виявлення та вивчення певних відносин між різними суб’єктами, які на фоні затвердження високих стандартів якості життя мають соціальну спрямованість. Це, в свою чергу, обумовлює мету побудови соціально орієнтованої економіки з усіма механізмами забезпечення соціально-економічної стабільності. В цивілізованому суспільстві нормальне та ефективне громадянське співробітництво та взаємовідносини потребують вивчення не лише економічних явищ, процесів та закономірностей в цілому, а і в аспекті так званої соціальної економіки. Соціально орієнтована економіка органічно поєднує економічне та соціальне і розглядається як розвинута, відкрита та ефективна економічна система, що гарантує високі стандарти якості життя.

Передчасна смертність населення України

 

І.А. Цвігун, д-р екон. наук, доцент,

завідувач кафедри інформаційних технологій

Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам’янець-Подільський, Україна

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Втрата населення, погіршення його здоров’я та передчасна смертність є значною загрозою демографічній безпеці України, що відображається на соціально-економічній та геополітичній ситуації в країні. З огляду на зниження народжуваності основним джерелом збереження демографічного потенціалу країни на сьогодні є зниження смертності населення у молодому віці. При вивченні проблем смертності та тривалості життя деяким орієнтиром може служити тривалість життя, притаманна людині, як біологічному виду homo sapiens. Різні автори визначають її в діапазоні від 70 до 150 років. Наприклад, видатний демограф Б. Ц. Урланіс вважав таким віком 87 років (86 років для чоловіків і 88 для жінок), а біологи Л. А. і Н. С. Гаврилови - (98 + 5) років [1; с.106]. Французький демограф Альфред Сові дав низьку оцінку - 78 років [2; с.104], а його співвітчизник Жан Буржуа-Піша - 77,05 років (73,8 років для чоловіків і 80,3 років для жінок) [3, с.124]. Втім, в 2015 р. в Україні очікувана тривалість життя при народженні становила 71,38 років, в тому числі для чоловіків 66,37 років, а для жінок -76,25 років. Варто відмітити, що за період 1990-2015 рр. очікувана тривалість життя українців в останні три роки є найвищою. Порівняно з 1990 р. очікувана тривалість чоловіків при народженні зросла на 1,8 роки, а жінок – на 2,1, що становило 2,3%. Але порівняння з країнами Європейського Союзу свідчить про те, що ситуація в Україні є досить складною (табл. 1).

методичні та прикладні засади багатокритеріальної оцінки конкурентоспроможності працівників на регіональному ринку праці

 

Шубалий О.М., д-р екон. наук, доцент,

завідувач кафедри економіки

Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, Україна

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Конкурентоспроможність працівників є широким поняттям, яке охоплює багато кількісних і якісних показників, які можуть диференціюватися залежно від виду економічної діяльності. Тому виникає необхідність вдосконалення методичних підходів до оцінки та формування регіональної політики підвищення конкурентоспроможності працівників.

Загалом у науковій літературі можна зустріти багато підходів до оцінки кількісних і якісних показників конкурентоспроможності у сфері праці [2-4; 7; 9-11], які по-різному відображають бачення дослідників на пріоритетні напрями, які повинні бути досліджені у процесі аналізу та оцінки.

Враховуючи те, що узагальнюючу оцінку конкурентоспроможності працівників складно зробити на основі декількох показників, пропонуємо для цих цілей провести комплексну оцінку рівня конкурентоспроможності працівників на основі сукупності критеріїв та показників, що їм відповідають.