статистичне забезпечення управління малим бізнесом в Україні: методологічні засади

 

Т.М. Іванова, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Р.В. Ільєнко, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

 

 Актуальність теми дослідження. Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020» одним з пріоритетних напрямків визначено дерегуляцію та розвиток підприємництва, які передбачають створення сприятливого інвестиційного та підприємницького клімату шляхом приведення у відповідність державного регулювання вимогам ринкових відносин, зміни середовища для ведення бізнесу та формування чітких та прозорих його правил. Уніфікованого механізму впровадження секторальних реформ на рівні регіонів не існує. Саме тому реформи потребують врахування специфіки регіону: його географічного розташування, ресурсного забезпечення, статевовікового складу трудових ресурсів, підприємницького потенціалу.

Постановка проблеми. Розвиток та управління економічною активністю та ефективністю підприємств малого бізнесу потребують відповідного статистичного забезпечення про потенціал, діяльність, результати діяльності та фінансовий стан малого бізнесу та підприємців до та після проведення відповідних державних програм його підтримки.

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ: ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Ю. М. Грибовська, канд. екон. наук, доцент,

доцент кафедри бухгалтерського обліку

Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Актуальність теми дослідження. В сучасних умовах господарювання суб’єкти господарювання зацікавлені в отримані прозорої, повної і правдивої інформації про фінансовий стан та результати діяльності. Отримання даних забезпечується проведенням інвентаризації активів і пасивів, під час якої перевіряють і документально підтверджують їх наявність, стан та оцінку.

Постановка проблеми. У результаті проведення інвентаризації може бути виявлена розбіжність між фактичною наявністю активів і даними бухгалтерського обліку. Важливим є достовірне відображення результатів інвентаризації у бухгалтерському та податковому обліку.

УКРАЇНА У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ: ВИМІР ВАРТІСНИХ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ

Л.Л. Жданова, д-р екон. наук, доцент,

професор кафедри загальної економічної теорії та економічної політики

Одеський національний економічний університет, м. Одеса, Україна

е-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Актуальність теми дослідження. Для характеристики рівня розвитку економіки тієї чи іншої країни важливо отримати точне уявлення про динаміку фізичного обсягу її ВВП. Однак загальний обсяг виробленого сукупного продукту суспільства можна висловити лише у вартісній формі. Отже, щоб отримати уявлення про динаміку фізичного обсягу, необхідно усунути з міркувань вплив цін, які могли вирости або знизитися за минулий період, і оцінити фізичні кількості виробленої продукції звітного року в цінах попереднього, або якогось з попередніх років. Незмінні ціни дають можливість адекватно віддзеркалити фізичні обсяги та динаміку ВВП країни. І хоча ВВП, розрахований в грошовому вимірювачі, є вартісною величиною, однак ця вартісна величина дозволяє побачити зміну фізичного обсягу ВВП в цілому і його складових елементів.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Використання незмінних цін, тобто цін якого-небудь одного року для вимірювання виробленої продукції в іншому році є цілком повсякденним, загальноприйнятим методом рахунку, який усуває спотворюючий вплив зміни цін на показники, що характеризують фізичні обсяги виробництва.

К вопросу системного управления КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТью ПРЕДПРИЯТИЯ

Н.В. Немогай, канд.техн.наук, доцент экономики

И.С. Напреев, канд.техн.наук

Гомельский филиал Международного университета «МИТСО», г. Гомель, Республика Беларусь

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Основные элементы концепции «конкуренция-конкурентоспособность» являются в настоящее время одними из самых употребляемых на всех уровнях управления. Рассматриваемые понятия можно интерпретировать по-разному в зависимости от объекта, к которому оно относится. Конкурентоспособность можно рассматривать на уровне как национальной экономики и отраслей, так и предприятия. Конкурентоспособность каждого более высокого уровня определяется конкурентоспособностью ее составляющих. Управление конкурентоспособностью как процессом на всех уровнях достигается использованием системного подхода, механизмом обеспечения которого является система конкурентоспособности (СКсп). В [1 ] разработана общая структура СКсп предприятия, которая состоит из двух блоков (частей): первого – внешнего окружения (вход, выход, обратная связь и связь с внешней средой); второго – внутреннего содержания (чёрного ящика) включающего пять подсистем (научного сопровождения, целевой, обеспечивающей, управляемой и управляющей).

Цель настоящей работы – детализация деятельности СКсп применительно к оценке конкурентоспособности отдельного предприятия в современных рыночных условиях.

О принятии управленческих решений при системном управлении конкурентоспособностью

Н.В. Немогай, канд. техн. наук, доцент экономики

И.С. Напреев, канд. техн. наук

Гомельский филиал Международного университета «МИТСО», Гомель, Республика Беларусь

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Повышение объектов конкурентоспособности экономики на всех уровнях управления достигается построением систем конкурентоспособности (СКсп), объединяющих внешнее окружение и внутреннее содержание. Важное место во внутреннем содержании СКсп отводится управляющей подсистеме. Целенаправленное воздействие управляющей подсистемы (как субъекта управления) на управляемую подсистему (с помощью подсистем научного сопровождения, а также целевой и обеспечивающей) обеспечивает прогнозируемую (требуемую) конкурентоспособность объекта Компонентами управляющей подсистемы СКсп являются: психологические аспекты управления персоналом; принятие управленческих (административных и оперативных) решений; контроль и учёт решений; подготовка кадров для решения проблем конкурентоспособности; формирование структур предприятия, ориентированных на конкурентоспособность [1].

Целью настоящей работы является детализация управляющей подсистемы СКсп, применительно к разработке и принятию управленческих решений по повышению конкурентоспособности объектов на уровне национальной экономики, отрасли и предприятия.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

 

В.В. Нехай , магістр,

аспірант кафедри інформаційних технологій і програмної інженерії,

В.А. Нехай , канд. екон. наук, доцент,

доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

е-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

Комп’ютерні технології стали

для інформаційного століття

тим же,чим була механізація

для промислової революції[1]

 

Час, коли управління на сільськогосподарських підприємствах обумовлювалось необхідністю реагувати на директиви зверху пройшов. Сьогодні, приймаючи управлінські рішення, керівнику необхідно враховувати велике різноманіття різнорідних чинників внутрішнього та зовнішнього середовищ.

Світова криза показала, що окрім зовнішніх факторів, які впливають на діяльність підприємства, суттєву роль у неспроможності адаптуватися до управління діяльністю аграрних підприємств в кризових умовах є непідготовленість управлінського персоналу, а в більшій мірі інформаційної системи, на основі якої приймаються рішення, вимогам і завданням інформаційного забезпечення антикризового управління. Більшість проблем, що виникають в процесі управління господарською і фінансовою діяльністю підприємства обумовлені структурою системи управління, а значить і її організацією. На сьогодні не існує більш інформативної системи про діяльність і стан підприємства ніж система бухгалтерського обліку. Але коли ситуація змінюється і для прийняття управлінських рішень потрібна відповідна оперативна інформація, нажаль, існуюча система обліку у більшості випадків не може забезпечити управлінців оперативною, достовірною та релевантною інформацією.

СТАТИСТИЧНе ОБҐРУНТУВАННЯ необхідності модифікації неокласичної парадигми

В. Ю. Попов, канд. екон. наук, доцент,

доцент кафедри економіки підприємств

Національна академія статистики, обліку та аудиту

Державної служби статистики України, м. Київ, Україна

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Актуальність теми дослідження. З початку 90-х рр. минулого століття і до теперішнього часу українська економіка знаходиться у стані транзиту від командної до ринкової системи господарювання. Форсований перехід до ринку та економічні реформи здійснюються відповідно до канонів неокласичної парадигми. Але його практичне втілення в Україні супроводжується комплексом кризових явищ: безпрецедентним падінням ВВП, (на кінець 2016 р. не досягнуто рівня 1990 р.), найнижчою заробітною платою у Європі з зубожінням майже 90% пересічних громадян, безробіттям, витоком економічно активного населення за кордон у пошуках засобів для існування, тощо. Такі результати довели не тільки повну практичну недієвість неокласичної парадигми щодо України, але й її теоретичну непридатність: адже пояснити ці реалії канонами та постулатами неокласики неможливо.

теоретико-методологічні ЗАСАДИ СТАТИСТИЧНОГО вимірювання та оцінювання економічного розвитку національної макросистеми

В.В. Попова, д-р екон. наук, професор,

завідувач кафедри економіки підприємств

Національна академія статистики, обліку та аудиту

Державної служби статистики України, м. Київ, Україна

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Актуальність теми дослідження. Виявлення джерел економічного зростання та розвитку з метою усвідомленого впливу на нього є над актуальним для теорії і практики економічної науки. Теоретичні напрями вирішення даної проблеми реалізується у розробленні цілісних вчень, методологічних концепцій та економічних моделей. Розкриття практичного аспекту даної проблеми є одним із найважливіших напрямів удосконалення методології статистичних досліджень.

ФОРМИРОВАНИЕ ПОТОКОВ КОМПЛЕКСА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ЭНЕРГОРЕКОНСТРУКЦИИ

И.М. Постернак, канд. техн. наук, доцент,

доцент кафедры организации строительства и охраны труда

Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса, Украина

е-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

С.А. Постернак, канд. техн. наук, доцент,

частное предприятие «Композит», г. Одесса, Украина

е-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Постановка проблемы в общем виде. В качестве одной из перспективных форм интеграции выступают в градостроительной структуре различные комплексы. В процессе формирования планов социального и экономического развития крупных городов все чаще складывается ситуация, когда для повышения эффективности используемых финансовых, материальных и трудовых ресурсов нужна не просто концентрация усилий, но и новые прогрессивные формы организации строительного производства – корпоративные, научно-технические, энергоэффективные [1…6].

ТЕОРЕТИЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

А.Ю. Дейна, аспірант кафедри бізнес-статистики та економічної кібернетики

А.В. Сидорова, д-р екон. наук, професор, зав. кафедри бізнес-статистики та економічної кібернетики

Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, Україна

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Паливно-енергетичний комплекс будь-якої країни є базовою складовою, що забезпечує життєдіяльність її економічної системи. Без вмілого та раціонального використання енергетичних ресурсів життя економіки в цілому завмирає. Економічне зростання України значною мірою залежить від впливу багатьох факторів, які взаємодіють між собою, змінюються у часі і просторі і є специфічними для кожної складової економічного розвитку. Енергетична складова економічного розвитку країни є однією з основних, особливо в наш час, коли відбувається повне реформування галузі, переорієнтація на європейські стандарти енергетичного розвитку. Тому від комплексного дослідження факторів, котрі мають вплив на енергетичну ситуацію в країні, вчасного їх усунення, ефективного регулювання галузі в значній мірі залежить загальний стан економічного розвитку України.

Генезис концепції підприємництва при статистичному оцінюванні малого бізнесу

 

М.А. Шалаєнко, аспірантка кафедри статистики,

асистент кафедри економіки підприємств

Національна академія статистики, обліку та аудиту, м. Київ, Україна

е-mail:   Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

Особливе місце в економічній системі держави і в житті суспільства відводиться малому підприємництву. Це зумовлено тим, що воно є одним з провідних секторів ринкової економіки і значною мірою впливає на зайнятість, темпи економічного розвитку, структуру та якісну характеристику внутрішнього валового продукту, структурну перебудову економіки, характеризується швидкою окупністю витрат. Мале підприємництво відіграє важливу роль у насиченні ринку споживчими товарами та послугами повсякденного попиту, реалізації інновацій, створенні додаткових робочих місць. Воно, як правило, має високу мобільність, раціональні форми управління, формує новий соціальний прошарок підприємців-власників.

Постановка проблеми. Підприємницька діяльність належить до сфер, які постійно розвиваються та вдосконалюються у процесі розвитку суспільства, його науково-технічного прогресу. Отже, така діяльність потребує постійного вивчення щодо змін у суспільному житті.

Мале підприємництво є провідним сектором ринкової економіки, важливими складовими якої є існування, взаємопов’язаність та взаємодія малого, середнього та великого підприємництва. Розвиток малого підприємництва є одним із перспективних напрямів створення конкурентного ринкового середовища, зайнятості населення, а також сприяє створенню середнього класу населення.

СЕРВІС-ДОМІНУЮЧА ЛОГІКА ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ

М.С. Широкова, канд. соц. наук, доцент, доцент кафедри соціології та економіки

Криворізький державний педагогічний університет, м. Кривий Ріг, Україна

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Актуальність теми дослідження. Основною рисою сучасного суспільства є якісна зміна складу та структури виробництва і відповідно – розподілу та обміну його результатів. Зокрема, ми є свідками якісного і кількісного росту невиробничої сфери, що орієнтується на надання послуг. Сьогодні спостерігається перехід від індустріальної парадигми ведення бізнесу до сервісної, активно розвивається сектор нових послуг, які кореняться в технологічних характеристиках виробництва, що сприяє росту ряду компаній, які втілюють цю стратегію для створення нових стійких джерел доходу.